สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 50%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

สภาพทั่วไป

Share

 

ข้อมูลทั่วไป

 

   เนื้อที่โดยประมาณ  56  ตารางกิโลเมตร/  35,000  ไร่

  จำนวนครัวเรือน  3,175  ครัวเรือน

  จำนวนประชากรทั้งหมด  10,830  คน  ชาย  5,391  คน  หญิง 

5,439  คน

  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  193.39  คน/ตารางกิโลเมตร

สถานที่ตั้ง

 

   ทิศเหนือ  ติดเขตตำบลนาเจริญ  อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ

  ทิศใต้  ติดเขตตำบลนาเกษม  อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลฯ

  ทิศตะวันออก  ติดเขตตำบลท่าโพธิ์ศรี  อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ

  ทิศตะวันตก  ติดเขตตำบลหนองอ้ม  อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลฯ

ลักษณะภูมิประเทศ

 

 สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลสมสะอาด  มีลักษณะเป็นเนิน  สูงบ้าง  ต่ำบ้าง  ดินส่วนใหญ่มีปัญหาคือ  ดินจืด  ดินปนหิน  และหน้าดินถูกชะล้าง  ทำให้ดินมีคุณภาพต่ำ  มีลำห้วยไหลผ่านแต่ไม่เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตรกรรม  ในฤดูแล้งค่อนข้างแล้ง  มีป่าไม้เบญจพรรณอยู่ทั่วไป  เป็นลักษณะป่าโปร่ง

 

สภาพทางสังคมและแหล่งน้ำ

 

   มีหมู่บ้านทั้งหมด  จำนวน  13  หมู่บ้าน

  มีโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 5 แห่ง

  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน 3 ศูนย์ คือ หมู่ 10, 11 และ 12

  มีวัด/สำนักสงฆ์  จำนวน  13  แห่ง

  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน  2  แห่ง

  มีลำห้วย บ่อน้ำ หนองน้ำ และแหล่งน้ำอื่น ๆ  จำนวน  35  แห่ง