สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 50%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ประวัติความเป็นมา

Share

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาดได้รับการประกาศจัดตั้งยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศจัดตั้งของกระทรวงมหาดไทย  ตามความในมาตรา  40  และมาตรา  95  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ครั้งที่ 3 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 523 ลงวันที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2539  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 และเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรกในวันที่  11  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2540,  เลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งที่  2 วันที่  23   เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2544, เลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งที่  3  เมื่อวันที่  31 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  2548, เลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งที่  4  เมื่อวันที่  13  เดือนธันวาคม  พ.ศ.  2552   และเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งที่  5 เมื่อวันที่  26  มกราคม  พ.ศ.  2557

โดยย้ายจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลังเดิมมาอยู่ที่อาคารที่ทำการชั่วคราว  เมื่อวันที่  9  เดือนมกราคม  พ.ศ.  2549  พิธียกเสาเอกอาคารที่ทำการปัจจุบัน  เมื่อวันที่  15  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2550

วิสัยทัศน์

 

  คุณภาพชีวิตได้มาตรฐาน  โครงสร้างพื้นฐานทั่วถึง  ขยายผลเกษตรอินทรีย์ไร้สารพิษ  อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อม