สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 50%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 
Share
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
นายวินัย ประฐม
 
 
ประธานสภาฯ
 
     
     
 
นายอดุลย์ สายเสน
 
ส.อ.วาสิษฐ์ แก้วเนตร
รองประธานสภาฯ
 
ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ
     
     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
นายก่ำ คำนิจ
นายไพวัลย์ ศรีจันทร์
นายมนไทย สายแวว
ส.อบต. ม. 1
ส.อบต. ม. 1
ส.อบต. ม. 2
     
นายวิเชียร ละศรีนวล
นายรำไพร แสวงวงษ์
นายสุบิน พาสง่า
ส.อบต. ม. 2
ส.อบต. ม. 3
ส.อบต. ม. 4
     
นางสาวฉวีวรรณ ผลดี
นายเฉวียน กาละศรี
นายวิชัย สมสาย
ส.อบต. ม. 4
ส.อบต. ม. 5
ส.อบต. ม. 5
     
นายสุบรรณ พานิช
นางจันทอ ขันทา
นายจันทร เพ็งจันทร์
ส.อบต. ม. 6
ส.อบต. ม. 6
ส.อบต. ม. 7
     
นายผ่าน สิทธิพร
นายจันทร์เหลือง เอ้โทบุตร
นายจิระชาติ หินศรี
ส.อบต. ม. 7
ส.อบต. ม. 8
ส.อบต. ม. 8
     
นายจันทร์ ศรีภา
นายทองลา ภูษา
นายอุทัย มาลี
ส.อบต. ม. 9
ส.อบต. ม. 10
ส.อบต. ม. 10
     
นายคำดี ศรีมาพันธ์
นายสุรพล ยวนใจ
นายทองดำ ขยันวงษ์
ส.อบต. ม. 11
ส.อบต. ม. 11
ส.อบต. ม. 12
     
นางผ่องศรี สารณา
นายจันทา เทียนอบ
นางพรพรรณ กัญญาชาติ
ส.อบต. ม. 12
ส.อบต. ม. 13
ส.อบต. ม. 13