สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 50%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 
Share
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
 
 
ส.อ.วาสิษฐ์ แก้วเนตร
 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
     
 
นางสาวอัมรา เรืองเดช
 
นางจีราวรรณ เดชบุญ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
     
 
นายพนม สาธุจรัญ
 
นางสาวอนง บุญถม
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
หัวหน้าส่วนการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม