สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 50%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 
Share
ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
     
 
 
 
นางสาวอนง บุญถม
 
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
นางสาวจิราวรรณ  วันทา
นางวรีฉัตรกมล พงษ์บริบูรณ์
นางอุบล บึงโบก
นักวิชาการศึกษา
ครู
ครู
นางอรอุมา ดวงจันทร์
นางหนูปุ่น แสวงวงษ์
นางศิริวรรณ ลาภมูล
ครู
ครู
ครู
     
นางสาวฉวีวรรณ จินดาวัลย์
นางสาวชนัญชิดา คำมี
 นางสาวนิตยา ปุยฝ้าย
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
     
 
 
 
นางสาวสุริวิภา คุณพรม
 
 
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
     
     
พนักงานจ้าง
     
นายวิจักษ์ พิมศรี
นางสาวนิตยาพร ศรีวงษา
นางพุทธรักษา ไชยสนธ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
     
นางสาวมลิวรรณ ภูษา
นางทองพันธ์ วันทาดา
นางสาวดอกรัก ศรีโกศล
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
นางสาววันวิไล ศิริพันธ์
นางสาวแพรวพรรณ ศรีมงคล
นางสาวปราณี แสนทวีสุข
 ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
นายสุรชัย สามิลา
 
  นักการภารโรง