สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 50%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 
Share
กองคลัง
     
 
 
 
นางจีราวรรณ เดชบุญ
 
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
 
นางสาวดวงจันทร์ บัวใหญ่
ว่าง
นายจิตติชัย  เอื้อทาน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     
 
 
 
นางสาวนภาวรรณ  ทองแผ่น
 
 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
     
     

 

พนักงานจ้าง
     
นางสาวพิสมัย พรมศรี
นางสาวมุทิตา พรมมี
นางสาวอรุณประไพ  วัลคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้