สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 50%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 
Share
สำนักงานปลัด
     
 
 
 
นางสาวอัมรา เรืองเดช
 
 
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
นางสาวปุณยนุช ศรีสว่าง
นายสังทอง ทาระหอม
นางสาววีระวรรณ เดชบุญ
นักทรัพยากรบุคคล
นักพัฒนาชุมชน
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
     
 
 
นางสาวอนงลักษ์  อนุกูล
ส.อ.สนธยา สินเธาว์
 นางอรอุมา สะอาดรัตน์
นักวิชาการเกษตร
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
 เจ้าพนักงานธุรการ
     
     
พนักงานจ้าง
     
นายณัฐพงษ์ บุปผาวัลย์
นายกิตติชัย ประกอบศรี
นายนันทวุฒฺิ  ประทุมทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
     
นายนิพล ยาตะลี
นางสาวบุลภรณ์ เย็นเสมอ
นางสาวรัตติยา  วงดวงตา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เกษตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
     
นายคำพูล บรรพชาติ
นายสถาพร โสมา
นายพรเจริญ พานิช
พนักงานขับรถดับเพลิง
พนักงานขับรถยนต์
นักการภารโรง
 
ว่าง
นางหนูจร เส้นเกษ
นายสุวิชาญ จวบบุญ 
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป