สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 50%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุขาดผู้ดูแล คนพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประจำปี 2558

    วันที่ 19 สิงหาคม 2558 นายอำเภอเดชอุดม นายสมชัย คล้ายทับทิม พร้อมด้วยคณะกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ได้มอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุขาดผู้ดูแล คนพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประจำปี 2558 ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการสอนเพศวิถีศึกษาประจำปีงบประมาณ 2558

     วันที่ 7 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาดได้ร่วมกับโรงเรียนบ้านม่วงนาดี ได้จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการสอนเพศวิถีศึกษาประจำปีงบประมาณ 2558

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นและพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้ปกิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นและพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้ปกิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตำแหน่งสายงานผู้ปกิบัติ  จำนวน 4 ตำแหน่ง  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด จัดการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2558

     วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด จัดการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติหน้าที่และศึกษาดูงาน

     เมื่อวันที่ 12-16 พฤษภาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติหน้าที่และศึกษาดูงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2558

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ตั้งจุดบริการประชาชน ในเขตพื้นที่

     วันที่ 10 เมษายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้ตั้งจุดบริการประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ประจำปีงบปะมาณ 2558

     เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้ดำเนินการอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ประจำปีงบปะมาณ 2558 ขอขอบคุณหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและเป็นวิทยากรในการอบรม

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรรมบำเพ็ญประโยชน์และทำการซ้อมแผนอัคคีภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

     เนื่่องในวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เป็นวัน อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้ทำกิจกรรรมบำเพ็ญประโยชน์และทำการซ้อมแผนอัคคีภัย นำโดย สิบเอกสนธยา สินเธาว์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อ่านเพิ่มเติม...

18 มี.ค. "วันท้องถิ่นไทย"

      รัฐบาลกำหนด 18 มี.ค.เป็น'วันท้องถิ่นไทย' ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบประกาศให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอมา

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด เชิญผู้ที่อยู่ข่ายชำระภาษีไปชำระภาษีภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

เนื่องด้วยในช่วงเดือน มกราคม - เดือนเมษายนของทุกปี เป็นช่วงชำระภาษี ได้แก่ ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จึงขอให้ผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษีชำระภาษีในช่วงเวลาที่กำหนด ...............

 

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาดมอบเครื่องกันหนาว ประจำปีงบประมาณ 2558

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด โดย นายสาคร จิตตัง นายกฯ ได้มอบหมายให้ นายธงชัย พิสาลา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด และผู้นำชุมชน ได้ร่วมมอบเครื่องกันหนาว ตามโครงการ " จัดหาผ้าห่มบรรเทาภัยหนาวเพื่อสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2558"

อ่านเพิ่มเติม...

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด โดย นายสาคร จิตตัง นายกฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และครูผู้ดูแลเด็ก ได้จัดงานวันเด็กประจำปี 2558

อ่านเพิ่มเติม...