สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 50%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3,10,13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3,10,13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2,5,8,11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2,5,8,11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

อ่านเพิ่มเติม...

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ม.12 (สายศาลากลางบ้าน-ดอนปู่ตา)

     องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาดมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงานประกาศ สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ม.12 (สายศาลากลางบ้าน-ดอนปู่ตา) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 504,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม...

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ม.6 (สายบ้านนายเพลิงศักดิ์-บ้านนางบุญเพ็ง)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาดมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงานประกาศ สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ม.6 (สายบ้านนายเพลิงศักดิ์-บ้านนางบุญเพ็ง) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 504,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม...

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ม.3 (สายบ้านนายทองสุข แสวงวงษ์-ข้ามแยกบ้านนาดี ต่อจากจุดเดิม)ก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เจริญ หมู่ 12 (2)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาดมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงานประกาศ สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ม.3 (สายบ้านนายทองสุข แสวงวงษ์-ข้ามแยกบ้านนาดี ต่อจากจุดเดิม)ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 504,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการประมาณราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์สำราญ หมู่ที่ 11

     การประมาณราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์สำราญ หมู่ที่ 11 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 เมษายน 2559 เป็นเงิน 170,968 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการประมาณราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง หมู่ที่ 10

     การประมาณราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง หมู่ที่ 10 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 เมษายน 2559 เป็นเงิน 331,240 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2-5-8-11 (ช่วงบ้านนาคำ - บ้านราษฎร์สำราญ)

   องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาดมีความประสงค์จะ สอบราคาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2-5-8-11 บ้านนาคำ - บ้านราษฎร์สำราญ  (ช่วงระหว่าง บ้านนาคำ-บ้านราษฎร์สำราญ) เป็นเงินทั้งสิ้น 2,780,100.00 บาท

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย 2063 - แยกทางหลวงหมายเลข 24

   องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาดมีความประสงค์จะ สอบราคาก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อบ. 2063 - แยกทางหลวงหมายเลข 24 (ช่วงระหว่าง บ้านม่วง-วัดป่าอรัญชัยธรรมาวาส) เป็นเงินทั้งสิ้น 1,999,500.00 บาท

อ่านเพิ่มเติม...

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ 2118 แยกทางหลวงหมายเลข 2192-บ้านสวนฝ้าย

     องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาดมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ 2118 แยกทางหลวงหมายเลข 2192-บ้านสวนฝ้าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,763,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม...

ก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เจริญ หมู่ 12

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาดมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เจริญ หมู่ 12 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 642,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม...

สอบราคาก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 6 บ้านโนนสนาม (สายโนนสนาม-หนองแต้)

   ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลสมสะอาด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 6 บ้านโนนสนาม (สายโนนสนาม-หนองแต้) ราคากลางที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 252,100-บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 2